Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Aktuality

Chyby v tištěné podobě BPVRP 2024

V tištěné podobě BPVRP pro MP revíry se vyskytly dvě chyby:


  • V bodě II., odst. a) chybí upřesnění denní doby lovu v měsíci duben
  • V bodě V., odst. 2. chybí upřesnění povolené doby lovu přívlačí


Chyby vznikly nepozorností při převodu textu do nového formátu požadovaného tiskárnou. Za chyby se omlouváme. Opravený dokument je možné stáhnout <<zde>>.


Rovněž upozorňujeme, že denní doby lovu a povolené doby lovu jsou dány prováděcí vyhláškou č. 197/2004 sb. a tudíž musí být lovícími dodrženy i když nejsou uvedeny v BPVRP pro MP revíry. Na absenci těchto informací v BPVRP pro MP revíry se tedy nelze odvolávat.

Zveřejněno:18.2.2024

  • Foto_aktuality_1.jpg
  • Foto_aktuality_4.jpg
  • Foto_aktuality_2.jpg
  • Foto_aktuality_3.jpg

Upozornění - nocování u vody

V souvislosti se zavedením obecně závazné vyhlášky obce Ratíškovice č.1/2019 upozorňujeme, že v ojedinělých případech stále dochází k porušování zákazů uvedených ve vyhlášce. Konkrétně jde porušování zákazu táboření vymezeného v čl. 2 odst. 2 vyhlášky, kdy lovící nocují u vody na lehátku bez použití přístřešku, což není podle OZV možné:


"Tábořením se rozumí činnosti spojené s možností přenocování v přírodě bez ohledu na to, zda jde o přenocování pod přístřeškem nebo bez něho, přenocování v automobilu nebo jiné formy."


V této souvislosti upozorňujeme, že porušení OZV je přestupkem proti pořádku  v územní samosprávě podle par. 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb.: 


"Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje."


Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 zákona č. 251/2016 Sb. lze uložit pokutu do 100000 Kč.

Při zjištění tohoto přestupku bude přivolána policie a/nebo přestupek bude postoupen přestupkové komisi při MÚ Hodonín.


Při nocování rovněž často dochází k porušování čl. XII. bližších podmínek výkonu rybářského práva, kdy si lovící ponechá na místě k lovu rybářské náčiní nebo jeho část: 


"Místa k lovu nesmějí být žádným způsobem vyhrazována. Za neoprávněné vyhrazování místa k lovu je rovněž považováno ponechání rybářského náčiní nebo jeho části (např. vidličky) na místě k lovu po ukončení denního lovu."


Porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva je přestupkem podle par.30 zákona č.99/2004 Sb., za který rybářská stráž na místě odebere povolenku k lovu.


Žádáme všechny uživatele revíru, aby dodržovali ustanovení OZV a bližších podmínek. Porušování uvedených ustanovení již nebude tolerováno. 


Zveřejněno:20.6.2021

 

Upozornění 

V souvislosti s jarním úhynem ryb, který se na našem revíru po vysazení vyskytuje každoročně upozorňujeme, že každý lovící má podle článku XIV. Bližších podmínek výkonu rybářského práva povinnost uhynulé ryby z vody odstranit:

"Zjištěné uhynulé ryby, které má lovící ve svém dosahu, je povinen vylovit a odstranit tak možnost znehodnocování vody a šíření nákazy."

Většina uhynulých ryb byla vylovena 30.5.2021 z loďky, ale stále se mohou objevit ojedinělé kusy uhynulých ryb.  Žádáme  lovící, aby se chovali odpovědně a uhynulé kusy ryb, které jsou v dosahu jejich lovného místa z vody vylovovili a ideálně zakopali nebo alespoň odnesli do dostatečné vzdálenosti od vody, aby zápach neobtěžoval uživatele revíru. Nesplnění této povinnosti je přestupkem podle par. 30 zákona č.99/2004 Sb. , za který může být odebrána povolenka k lovu.

Zveřejněno:30.5.2021

 

Fotografování ulovených ryb

Vzhledem k některým negativním zkušenostem, při kterých jsme zaznamenali dlouhotrvající kreace při fotografování ulovených ryb na suchých podložkách respektive bez použití podložky spojené s opakovanými pády fotografované ryby z rukou lovícího, upozorňujeme, že podle článku XIV Bližších podmínek výkonu rybářského práva platí, že  ryby, které nedosahují stanovené míry a musejí být proto vráceny do vody, je uvolňujeme pokud možno ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu.  Mějte prosím na paměti, že při fotografování ryby musí být manipulace s ulovenou rybou na břehu omezena na minimum. Jak tomu rozumět si můžete přečíst <<zde>>.
Pokud dodržíte uvedená pravidla, můžete mít klidné svědomí, že jste rybě neublížili a nebudete postihováni rybářskou stráží.  Pokud někdo výše uvedená pravidla nedodrží, riskuje, že jeho počínání bude rybářskou stráží vyhodnoceno jako nevhodné zacházení s ulovenou rybou, což je přestupkem podle par. 30 zákona č.99/2004 Sb. , za který může být odebrána povolenka k lovu. 

Zveřejněno:30.5.2021